Funkcionalumas

Konto sistema savyje talpina daugybę funkcijų, kurios pagerina veiklos kokybę ir palengvina veiklos valdymą bei užtikrina duomenų saugumą. Konto sistemoje yra įdiegti šie moduliai: didžiosios knygos valdymas ir priežiūra, integracija su pinigų mokėjimo ir gavimo operacijomis, pirkimų - pardavimų valdymo modulis, atsiskaitymų valdymas, atsargos, turto ir gamybos apskaita, pirkimų planavimas, projektų valdymo modulis bei sutarčių registravimo ir valdymo modulis.

X

Užsakymo forma

Pirmą mėnesį NEMOKAMAI išbandykite BONUS specialų pasiūlymą MINI. Užpildykite šią užsakymo formą ir per 1 d. d. atsiųsime specialiai Jums sugeneruotą nuorodą per kurią galėsite prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


Didžioji knyga

Šiame modulyje kaupiamos visos buhalterinės operacijos, atliktos kituose Konto moduliuose. Čia taip pat galima įvesti buhalterines operacijas, susijusias su mėnesio uždarymu, kaupimu. Šiame modulyje sukurtas labai patogus visų operacijų peržiūrėjimas pagal naudotojo užklausas, galima atsekti operacijas iki pirminio dokumento.

Sistemoje užtikrinamas saugumas – prie kiekvienos buhalterinės operacijos, nepriklausomai nuo to, kokiame žurnale ji įvesta, gali būti saugomi ją įvedusio naudotojo identifikaciniai duomenys ir įvedimo data. Operacijas į žurnalus galima įvesti paketiniu, rankiniu arba automatizuotu būdu, perkeliant duomenis iš kitų funkcinių sričių.

Operacijos su pinigais

Sistema integruota su banko sistemomis tiek mokėtinų sumų, tiek gautinų sumų operacijoms atlikti (automatinis pavedimų importas ar eksportas). Mokėjimo pavedimus galima formuoti tiesiai iš įsiskolinimo lango: pažymėjus mokėtinas sumas jos automatiškai bus perkeltos į banko sistemą. Programos registruose galima įvesti daug papildomos informacijos, reikalingos konkrečioms operacijoms, pavyzdžiui, gavėjo pareigas arba asmens dokumento rekvizitus.

Pagal banko sąskaitas galima kontroliuoti pinigų gavimo ir mokėjimo operacijas, patikrinti banko sąskaitos pinigų likutį. Realizuotas pinigų srautų prognozavimo funkcionalumas pagal sistemoje įvestus dokumentus ir jų parametrus (pvz. mokėtinų sumų/gautinų sumų mokėjimo grafikus).

Pirkimų-pardavimų valdymas

Šie moduliai yra skirti prekių, žaliavų, mažaverčio inventoriaus, ilgalaikio turto arba paslaugų pirkimo bei pardavimo operacijoms atlikti. Įvedant pirminį dokumentą yra nurodomas operacijos pobūdis, tuomet programa automatiškai perkelia pirminį dokumentą į atsargų, mažaverčio inventoriaus arba ilgalaikio turto kartotekas.

Pirkimų valdymas apima Pirkimų planavimo, Pirkimų užsakymų rengimo ir jų vykdymo stebėsenos bei Pirkimų vykdymo procesus.

Pardavimų valdymas apima Pardavimų užsakymų rengimo, įskaitant užsakymų importą iš nutolusių įrenginių, Pardavimų vykdymo ir jų vykdymo stebėsenos bei Pirkimų vykdymo procesus.

Atsiskaitymų valdymas

Šis modulis skirtas atsiskaitymų su kreditoriais arba debitoriais valdymui, valiutinių atsiskaitymų perkainojimui ir delspinigiams skaičiuoti. Modulis susideda iš kelių dalių: gautinos sumos, mokėtinos sumos, skolų administravimas.

Atsiskaitymuose su kreditoriais pasirinkus konkretų kontrahentą, galima matyti visus jo skolos bei apmokėjimo dokumentus. Skolą galima padengti dalinai, tuomet programa pati pasiūlo skolos arba apmokėjimo likutį. Vykdant padengimą valiuta, automatiškai įvertinamas valiutos kurso svyravimas ir, priklausomai nuo gautos pliusinės arba minusinės kurso svyravimo sumos, įrašomi buhalteriniai įrašai "Didžiojoje knygoje". Taip pat yra galimybė vykdyti automatinį padengimą - programa tai atlieka FIFO metodu, t.y. seniausią skolą padengia seniausiu apmokėjimo dokumentu.

Gautinių sumų dalyje galima priimti mokėjimus banko pavedimais ir susieti juos su konkrečiomis gautinomis sumomis ir mokėtojais, debitoriais. Taip pat yra galimybė automatiškai klasifikuoti gautinas sumas į trumpalaikes ir ilgalaikes, suformuoti gautinų sumų sąrašą pagal mokėjimo terminus. Sudengti mokėtojų mokėjimus su gautinomis sumomis galima rankiniu būdu, automatiškai pagal nurodytas taisykles arba automatiškai sudengti tos pačios įmonės debitorinius ir kreditorinius likučius.

Skolų administravimo dalyje galima formuoti įvairius skolininkų sąrašus (nesilaiko apmokėjimo terminų, surašyti įspėjimai, perduota teismui, teismo priteistos skolos ir kt.). Galima formuoti mažiausiai trijų lygių priminimus skolininkams, skaičiuoti delspinigius pagal aprašytas taisykles, kaupti juos debitoriaus sąskaitose. Skolos gali būti grupuojamos pagal mokėjimo terminą, atsiradimo datą, valiutą, tiekėjus, detalizavimo požymius.

Atsargos

Modulyje realizuotos visos atsargų apskaitai būdingos operacijos: pajamavimas, išlaidavimas, perkainavimas ir nurašymas. Pagalbinių informacinių lentelių pagalba galėsite matyti prekių savikainą pagal pajamavimo datas, konkrečios prekės judėjimą pasirinktame sandėlyje arba judėjimo dinamiką pagal dienas, periodus, metus. Bet kuriuo metu galėsite peržiūrėti prekės būseną visoje įmonėje (Prekių likučių būsena). Galėsite matyti prekės kiekį visuose įmonės sandėliuose, taip pat stebėti užsakytas prekes pagal pirkimo/pardavimo užsakymus.

Turto apskaita

Ilgalaikio turto kartoteka yra labai informatyvi. Bet kuriuo metu galima peržiūrėti dokumentus, susijusius su konkrečia kortele. Pradinė turto vertė gali būti sukaupiama iš dalių (pvz. įsigijimo išlaidos, transportavimas, montavimas ir pan.). Įvedus naują turto vienetą, automatiškai gali būti sukuriami turto identifikacijos lipdukai, kodai bei brūkšniniai kodai.

Nusidėvėjimas gali būti skaičiuojamas tiesioginiu turto nusidėvėjimo metodu. Galima laikinai sustabdyti turto nusidėvėjimą, kai jis nenaudojamas, automatiškai atitolinant eksploatavimo pabaigos datą.

Programoje yra kaupiamos priežiūros/remonto išlaidos ir suskaičiuojamas procentas nuo įsigijimo vertės.

Sistemoje galima fiksuoti turto judėjimo viduje istoriją (perkėlimai iš vienos vietos į kitą, iš padalinio į padalinį, iš vieno atsakingo asmens kitam). Išlaiduoti turtą galima ne tik į kitą padalinį ar materialiai atsakingam asmeniui, bet ir į atsargų modulį. Analogiškai galima išlaiduoti iš atsargų modulio į turtą.

Ilgalaikio turto modulyje realizuotas ilgalaikio turto inventorizavimo funkcionalumas. Sistema veikia RFID UHF GEN2 technologijomis, t.y. sistema skirta ilgalaikio turto inventorizavimui duomenų kaupiklių pagalba. Inventorizavimo duomenys automatiškai iš duomenų kaupiklio yra perkeliami į apskaitos sistemą. Lietuvoje yra tik vienas toks įgyvendintas projektas. Šis sprendimas iš esmės pakeičia ilgalaikio turto inventorizavimo kokybės lygį ir patį atlikimo procesą.

Pirkimų planavimas

Pirkimų planavimo modulyje realizuotas pirkimų planavimo ir vykdymo procesų valdymas. Formuojamas pirkimų planas, kaupiama pirkimo plano versijų istorija, pirkimų plane pirkimus galima grupuoti pagal įvairius požymius (pvz. prekių kodus, paslaugų kategoriją, darbų rūšį ir kt.). Pirkimų planavimo modulis yra susietas su dokumentų valdymo ir sutarčių valdymo moduliais – prie pirkimo plano galima pridėti dokumentus (failus), kurie saugomi dokumentų valdymo sistemoje, taip pat suteikiama galimybė peržiūrėti sutarčių vykdymo informaciją.

Sistema leidžia kontroliuoti visą pirkimo procesą (pvz. pirkimo seka gali būti tokia: sutartis - užsakymas - prekių gavimas (paslaugų, darbų suteikimas) – pirkimo s/f įvedimas). Realizuotas vienkartinės ar ilgalaikės sutarties vykdymo kontroliavimas, valdymas ir būsenos stebėjimas.

Gamybos apskaita

Gamybos modulis skirtas pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos kaštų apskaitai ir analizei, žaliavų ir medžiagų poreikių valdymui, gamybos planų sudarymui ir analizei. Pritaikyta elektronikos, alaus, baldų, naftos produktų gamybos, siuvimo įmonėms, spaustuvėms ir kt.

Projektų valdymo modulis

Projektų modulyje realizuota galimybė aprašyti projekto veiklas, darbo grupę, išteklius, biudžetą. Galima sudaryti ataskaitas apie projekto eigą, nukrypimus nuo biudžeto,  terminų. Galima spausdinti Gant‘o diagramą.

Sutarčių modulis

Modulis skirtas įvairių įmonės sutarčių registravimui ir valdymui. Galima stebėti sutarčių galiojimo laiką, apmokėjimus ir kitą vykdymo informaciją. Yra galimybė sutartims priskirti originalius skanuotus sutarties dokumentus (pačią sutartį, jos priedus, papildymus, sąskaitas ir pan.).